Oproep Algemene Ledenvergadering

Datum        : Maandag 27 november 2023
Tijd             : 20.00 uur
Plaats         : kantine Lyts Mokum

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering, 14 november 2022
 5. Jaarverslag
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie (Thomas Jansma en Anne Zijlstra)
 8. Verkiezing lid kascommissie: aftredend Thomas Jansma en Anne Zijlstra
 9. Verslagen diverse commissies (jeugdcommissie, club van 100, sponsorcommissie, activiteitencommissie, onderhoudscommissie en duurzaamheidscommissie)
 10. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Pope Bauke Holwerda
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Sietze Jansma
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Walsma
 • Aftredend en herkiesbaar voor 4 jaar: Geert Snijdood

 Verkiesbaar gesteld voor 4 jaar:

 • Daniëlle Visser
 • Johan Boersma
 • Anne Zijlstra
 • Ate Tijtsma

Tegenkandidaten kunnen tot één uur (19.00u) voor aanvang van de vergadering worden gemeld bij Geert Snijdood

 1. Rondvraag
 2. Sluiting