Privacybeleid Voetbalvereniging Anjum

Geplaatst op door


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Voetbalvereniging Anjum verwerkt van haar leden, donateurs en sponsoren.

Indien je lid, donateur of sponsor wordt van Voetbalvereniging Anjum of om een andere reden persoonsgegevens aan Voetbalvereniging Anjum verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Voetbalvereniging Anjum, Munebuorren 25a, 9133 MA  Anjum, KVK nr. 40001811

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@vvanjum.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Voetbalvereniging Anjum en voor welk doel
2.1       In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
            d) lidmaatschapsnummer

2.2       Voetbalvereniging Anjum verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Voetbalvereniging Anjum.
  3. c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bondscontributie en eventuele opgelegde boetes door de KNVB af te wikkelen.

2.3     In het kader van sponsoren/donateurs worden de volgende gegevens verwerkt:
     a) bedrijfsnaam/naam
     b) adresgegevens
     c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.4     Voetbalvereniging Anjum verwerkt de in sub 2.3 genoemde gegevens voor de volgende    doeleinden:

  1. a) de naam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en emailgegevens wordt gebruikt voor contact en onderhoud over het donateurschap/sponsorcontract.
  2. b) de naam/bedrijfsnaam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het sponsorgeld af te wikkelen.

3. E-mail berichtgeving:

Voetbalvereniging Anjum gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie te sturen over verenigingsactiviteiten en diensten (roosters en informatie vrijwilligers/trainers/leiders). Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door contact op te nemen met het algemene emailadres van de Voetbalvereniging info@vvanjum.nl

4. Bewaartermijnen

Voetbalvereniging Anjum verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Voetbalvereniging Anjum passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Voetbalvereniging Anjum gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via de ledenadministratie van Voetbalvereniging Anjum kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Voetbalvereniging Anjum zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Voetbalvereniging Anjum je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via het mailadres: info@vvanjum.nl.

6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@vvanjum.nl

7.  Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

September 2018